Jak funguje plavební komora

Popis funkce plavební komory

Plavební komora slouží pro překonaní výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla. Plavební komory se umísťují na vodních cestách a to zejména (v plavebním kanálu, průplavu), či přímo na řekách.

Odtokem nebo přítokem vody s využitím samospádu se dosáhne snížení nebo zvýšení hladiny vody v plavební komoře a tím i spuštění nebo zdvižení plavidla. Komora je nejčastěji betonové nebo zděné konstrukce, ve výjimečných případech je možné její stěny budovat z ocelových štětovnic. V minulosti byly některé komory budovány se šikmými břehy. Komora se skládá z horního a dolního ohlaví, mezi kterými je prostor pro proplavání lodí. V obou ohlavích jsou umístěna vodotěsná vrata.

Postup při proplavovaní komorou ve směru po proudu: Voda v komoře se napustí na úroveň horní vody, horní vrata se otevřou a plavidlo vpluje dovnitř komory. Plavidlo se vyváže – pomocí lan se přiváže k vázacím prvkům v komoře (pacholata, vázací kříže apod.). Horní vrata se uzavřou. Komora se začne vypouštět. Poté co se hladina v komoře a hladina dolní vody vyrovnají se otevřou dolní vrata a loď může komoru opustit. Komora je teď připravena pro proplavení plavidla ve směru nahoru. Pokud by bylo nutné proplavit další plavidlo opět ve směru dolů, komora se znovu napustí.

Vrata plavební komory slouží k oddělení plavební komory od horní a dolní vody. Vrata jsou dnes vyráběna zejména z oceli, v minulosti byla vrata vyráběna buď celodřevěná nebo dřevěná pobitá železným plechem. Vrata jsou ukotvena pomocí ložisek do ohlaví plavební komory. V dnešní době se používá mnoho druhů vrat, ne každá se ale hodí do obou ohlaví. V horním ohlaví mohou být osazena vrata: vzpěrná, desková, tabulová, klapková, poklopová (Čábelkova), háková nebo segmentová. dolním ohlaví se používají vrata vzpěrná, desková nebo tabulová. Nejpoužívanějším typem vrat jsou a byla vrata vzpěrná.

Pozn.: Zdymadlo je souhrnný název pro objekty způsobující zvýšení hladiny ve vodním toku a umožňující převést plavidla mezi horní a dolní hladinou. Kromě jezu jsou jeho součástí další stavby jako plavební komora, rybí přechod, malá vodní elektrárna či objekty na odběr vody.