Pojmy

Základní pojmy

 • Plavební komora – slouží pro překonaní výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla. Plavební komory se umísťují na vodních cestách a to zejména (v plavebním kanálu, průplavu), či přímo na řekách. Více o plavebních komorách naleznete zde.
 • Přístavy – značíme tak místo, které slouží k dlouhodobému kotvení plavidel. Většinou v přístavu sídlí i provozovatel plavby – půjčovny lodí, osobní lodi, hausbótů. Proto část kotviště může být vyhrazena právě pro tato plavidla. U přístavů bývá i zázemí – občerstvení, sociální zařízení někdy i sprcha. Dále pak možnost ubytování nebo kempování. V areálu přístavů nebo v jejich blízkosti bývají i sjezdy pro lodě. Je zde možnost domluvit s provozovatelem pohlídání plavidla (nebo automobilu) a možnost výletu do okolí.
 • Přístaviště – jedná se o zařízení, které slouží ke krátkodobému kotvení. Pokud je přístaviště opatřeno dodatkovou tabulkou JEN SE SOUHLASEM SPS, je zde možno kotvit jen maximálně 24 hodin. Delší kotvení povoluje Státní plavební správa pobočka Přerov. U přístavišť většinou nesídlí provozovatel plavby a tak u něj nebývá ani zázemí. Přístaviště jsou ale u atraktivních míst a doprovodná turistická infrastruktura a služby v jejím okolí postupně vznikají

Další důležité pojmy

 • Vodní toky – povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převážnou část roku a to vč. vod v nich uměle vzdutých.
 • Vodní cesty – vnitrozemskými vodními cestami jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Součástí vodní cesty je také opevnění břehů; plavební mosty, tunely a lodní propustě; pobřežní obslužné cesty vodního toku; plavební znaky; jezy a plavební komory; břehové úpravy aj.
 • Vodní díla – stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů apod.
 • Přístavy – tvoří vodní část a pozemní část, kde lze překládat zboží, umožnit bezpečný výstup a nástup osob mezi plavidlem a břehem, provádět opravy, vystrojování, zásobování a stání plavidel.
 • Plavidlo – loď, malé plavidlo, plovoucí zařízení a jiné ovladatelné plovoucí těleso.
 • Koupaliště ve volné přírodě:
  přírodní koupaliště – jsou provozována oprávněnými osobami, které na své náklady a zodpovědnost sledují jakost vody a zabezpečují za úplatu vyhláškou definované služby na břehu.
  koupací oblasti – významné koupací oblasti jsou využívány ke koupání větším počtem osob a jsou zařazeny do seznamu sledovaných míst (vyhl. 159/2003 Sb.). Kontrolu jakosti vody zajišťují krajské hygienické stanice.
  ostatní vodní plochy – koupání na ostatních vodních plochách, kde to není zakázáno. Kvalita vody není nikým sledována.
  Bazény umělých koupališť – Umělým koupalištěm je krytá nebo nekrytá stavba nebo zařízení určené ke koupání vč. související provozní plochy s vybavením, přístupné veřejnosti.